Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?

45

Các bạn có thấy những hình vẽ dưới đây không?, hãy tìm hình vẽ thích hợp rồi điền vào dấu ? nhé.

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu ?