Hình của số 6 sẽ được vẽ như thế nào?

33

Hình của số 6 sẽ được vẽ như thế nào? đố các bạn đấy!

Hình của số 6 sẽ được vẽ như thế nào?