Bài toán: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN . Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Giải:

ABC = AB + BC

MNP = MN + NP

Có ABC = MNP và AB > MN

Suy ra: BC < MN

Bài toán: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Giải:

Độ dài đường gấp khúc ABC = AB + BC

Độ dài đường gấp khúc MNP = MN + NP

Có ABC = MNP và AB > MN

Suy ra: BC < MN

Bài toán: Hiện nay tuổi của chủ Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi của bà nội. Chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi, cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuồi của cô Thảo bằng $ \frac{4}{5}$ tuổi chú Thái cách đây bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải:

Vẽ sơ đồ
Tuổi cô Thảo: |—|
Tuổi chú Thái: |—|+5
Tuổi bà: |—|—|+5
Tuổi bà hơn tuổi cô Thảo là:
|—|+5 = 33
-> Tuổi cô Thảo hiện nay là: 33-5=28 (tuổi)

Khi cô thảo bằng 4/5 tuổi chú Thái thì tuổi của cô Thảo là:

5:(5-4) x 4= 20( tuổi)

Cách đây số năm là:

28-20= 8( năm)

Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 8

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 5

Câu 3:

Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: Hình C

Câu 4:

Xem hình rồi chọn nhận xét đúng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.

B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau.

C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B.

Đáp án: C

Câu 5:

Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 6

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D?

Đáp án: 6

Câu 7:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng?

Trả lời:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất 3 đoạn thẳng.

Câu 8:

Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm?

Đáp án: 2

Câu 9:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 10

Câu 10:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 16

Cho hình vẽ dưới đây, các bạn thử đếm xem ở trong đó có bao nhiêu đoạn thẳng và tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng bằng bao nhiêu?

Hình vẽ đó đây:

Toán lớp 1: hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?