Một số bài toán về số và chữ số lớp 2

Bài 3: Viết các số: 236; 880 ; 408 thành các tổng của các trăm, các chục và các đơn vị:

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết các số gồm:

a) 6 chục và 7 đơn vị: ……………………………………………………………………..

b) 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị: ……………………………………………………………..

Bài 5: Viết tất cả các số có hai chữ số mà:

a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………………….……………………………….

b) Chữ số hàng chục là 8: ………………………..……………………………………..

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….

Bài 6: Viết số thích hợp theo đường mũi tên

Một số bài toán về số và chữ số lớp 2-1

Bài 7: a) Lấy các chữ số 4, 8 làm chữ số hàng chục, các chữ số 3, 5, 7 làm chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?……. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó: ……………………………………………………………………………….

b) Cũng hỏi như câu a) với số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm là 2: ……………..

Bài 8: Từ ba chữ số 2, 4, 6 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số: ………………………
………………………………………………………… có bao nhiêu số như vậy? ……..
Bài 9: Từ bốn chữ số 0, 1, 2, 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau: ……..
……………………………………………………………………………………………
Bài 10: Từ ba chữ số 3, 5, 7 em hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau: ………….
…………………………………………………………………………………………..
Bài 11: a) Có bao nhiêu số có một chữ số: ……………………………………………

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số : ………………………………………………………

c) Từ 26 đến 167 có bao nhiêu số có hai chữ số? ………………………………………..

d) Có bao nhiêu số có ba chữ số? ……………………………………………………….

Bài 12: Cho số 45, số đó thay đổi như thế nào nếu:

a) Xoá bỏ chữ số 5: ……………………………………………………………………..

b) Xoá bỏ chữ số 4: ……………………………………………………………………..

Bài 13: Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị? …………………..

b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu? ……………………

c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi thế nào? ………………………………………………………………………………..

Bài 14: Cho số 406:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi 2 (hay thêm 2) thì số đó giảm đi (hay tăng thêm) bao nhiêu đơn vị? …………………………………………………………………………….

b) Số đó thay đổi như thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 6 cho nhau? ……………

Bài 15: a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu?

b) Hai số có hai chữ số có chung chữ số hàng đơn vị mà có chữ số hàng chục hơn, kém nhau 5 thì hai số đó hơn, kém nhau bao nhiêu? ………………………………………….

Bài 16: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì giá trị số đó vẫn không đổi. ………………………………..

Bài 17: Cô giáo viết một số có hai chữ số vào một miếng bìa rồi đưa cho Huy đọc số đó. Bạn Huy đọc “sáu mươi tám”, sau đó Huy đưa miếng bìa cho Hiếu. Bạn Hiếu lại đọc “Tám mươi chín”. Cô khen cả hai bạn đều đọc đúng. Em có thể giải thích tại sao như vậy không? Có thể tìm được những số có hai chữ số nào có cùng “đặc điểm” như vậy?

…….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Bài 18: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó:
a) Bằng 5: …………………………………………………………………………………

b) Bằng 18; ………………………………………………………………………………

c) Bằng 1: ………………………………………………………………………………..

Bài 19: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu các chữ số của nó:

a) Bằng 5: …………………………………………………………………………………

b) Bằng 9; ………………………………………………………………………………

c) Bằng 0: ………………………………………………………………………………..
Bài 20: Tìm số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5, hiệu hai chữ số cũng bằng 5: …
…………………………………………………………………………………………….

Bài 21: Tìm số có một chữ số, biết rằng khi thêm2 đơn vị vào số đó thì được một số có hai chữ số: ……………………………………………………………………………….

Bài 22: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi bớt số đó 2 chục thì được một số có một chữ số: ………………………………………………………………………………………..

Bài 23: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi 2 đơn vị vào số đó thì được một số nhỏ hơn 13: ………………………………………………………………………………………..

Bài 24: Tìm số có một chữ số sao cho khi thêm 1 chục vào số đó ta được một số lớn hơn 18: …………………………………………………………………………………………

Bài 25: Em hãy viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng ba chữ số của nó là:

a) Bằng 3: …………………………………………………………………………………

b) Bằng 2; ………………………………………………………………………………

c) Bằng 1: ………………………………………………………………………………..
Bài 26: Em hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.
……………………………………………………………………………………………

Bài 27: Em hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Bài 28: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi thêm 1 vào số đó thì được số có ba chữ số:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Bài 29: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi bớt số đó đi 91 ta được số có một chữ số:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Bài 30: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng:

1) Số 306 đọc là: A. Ba mươi sáu B. Ba trăm linh sáu.

2) Số 5 trăm 5 đơn vị viết là:

A. 5005                  B. 550                 C. 505                    D. 055

Bài 31: Viết tiếp vào chỗ chấm:

0; 1; ..; .. ; 5; ..; .…; ….; .…; 10; …..; ..…; …..; …..; …..; ……; ..…; …; ……; 20.

Bài 32:

a) Hai số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? ………………………….

b) Viết 5 số liền nhau, mỗi số có hai chữ số: ……………………………………………..

Bài 33:

a) Số liền sau số 99 là số………. …… Số liền trước số 99 là số……………….

b) Số liền trước và số liền sau của cùng một số hơn kém nhau mấy đơn vị? …………..

Bài 34: a) Biết số liền trước của số a là 15, em hãy tìm số liền sau của số a: ………….

b) Biết số liền sau của số b là 20, em hãy tìm số liền trước của số b: ………………….

c) Biết số c không có số liền trước nó, hỏi số c là số nào? …………………………….

Bài 35: Tìm số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của:

a) 100: ………………………………………………………………………………….

b) 60; ……………………………………………………………………………………

Bài 36: a) Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 17: ………………………………

b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 23 vừa bé hơn 63: ………………………….

Bài 37: Em hãy tìm hai số liền nhau, biết một số có hai chữ số, một số có một chữ số: .
…………………………………………………………………………………………..
Bài 38: Viết tiếp số vào chỗ chấm trong dãy số sau:

a) 0; 1; 2; .… ; .… ; …. ; .… ; …. ; …. ; .… ; ……. ; ……. ; ……. ; …….

b) 0; 2; 4; ….; …. ; …. ; ….. ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ;30.

c) 1; 3; 5; … ; …. ; …. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; ….. ; ….. ; …. ; …. ; ….. ; 31.

Bài 39: Khoanh vào những số bé hơn 19 trong các số sau:

16 ; 21 ; 7 ; 45 ; 6 ; 11 ; 60 ; 20 ; 17 ; 86 ; 12 ; 31 ; 26 ; 18 ; 24.

Bài 40: Viết số thích hợp vào chỗ chấm trong mỗi số sau đây, biết:

a) …7 < 26

b) 5… > 58

c) 3… < ….. < 32

d) 53… < …… < 532

Bài 41: Em hãy viết:

a) Số bé nhất có hai chữ số…………

b) Số lớn nhất có một chữ số……………

c) Số lớn nhất có hai chữ số………….

d) Số bé nhất có ba chữ số …………….

e) Số lớn nhất có ba chữ số…………..

g) Số bé nhất có một chữ số…………….

Bài 42: Số bé nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số hơn, kém nhau mấy đơn vị:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Bài 43: a) Tìm số lớn hơn 45 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 5: ……………………

b)Tìm những số có hai chữ số bé hơn 25 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 5: ……..

Bài 44: a) Nối các số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Một số bài toán về số và chữ số lớp 2-2

b) Viết lại các số ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………….

Bài 45: Tìm X:

a) X < 5 ……….………………. b) X < 1 …………………………..

Bài 46: Tìm X là số có hai chữ số, biết:

a) X < 15 ……………………… b) X > 95 ………………………..

Bài 47: a) Nối các số thích hợp với ô trống (theo mẫu):

Một số bài toán về số và chữ số lớp 2-3

b) Viết lại các số ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn. ……………………………………..

Bài 48: Tìm X.

a) 9 < X < 15 ………………………………………………………………………

b) 48 < X + 1 < 50: ………………………………………………………………..

Bài 49: Tìm X là số có một chữ số, biết:

a) 7 < X …………………………………………………………………………..

b) 1 + X > 8 ……………………………………………………………………

Bài 50: a) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 1 đến 9, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 10 đến 19, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) Để đánh số trang của một cuốn sách từ 123 đến 129, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………
Bài 51: Trong các số từ 10 đến 20, có bao nhiêu:

a) Chữ số 0 ……………………………………………………………………………..

b) Chữ số 1: ………………………………………………………………………….

c) Chữ số 5? ……………………………………………………………………………

Bài 52: Bạn Huy đã dùng hết 19 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1; 2; 3; … ; a. Hỏi a là số nào? (a là số cuối cùng của dãy số)
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Bài 53: Viết thêm hai số vào dãy số sau:

a) 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; … ; …. b) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; ….. ; …….

c) 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; …. ; ….. d) 112 ; 223 ; 334 ; 445 ; …… ; …….

Bài 54: Tìm chữ số x, biết rằng:

a) X < 352               b) 207 > X                  c) 199 < X < 299

Bài 1: Viết liên tiếp các chữ cái A, N, L, Ư, U thành dãy AN LƯU, AN LƯU, … Chữ cái thứ 1998 là chữ cái gì?

Giải:

Để viết 1 nhóm AN LƯU người ta phải viết 5 chữ cái A, N, L, Ư, U. Nếu xếp 5 chữ cái ấy vào 1 nhóm ta có :

Chia cho 5 không dư là chữ cái U Chia cho 5 dư 1 là chữ cái A Chia cho 5 dư 2 là chữ cái N Chia cho 5 dư 3 là chữ cái L Chia cho 5 dư 4 là chữ cái Ư

Mà: 1998 : 5 = 339 (nhóm) dư 3

Vậy chữ cái thứ 1998 là chữ cái L của nhóm thứ 400.

Bài 2: Một người viết liên tiếp nhóm chữ Tổ quốc việt nam thành dãy Tổ quốc việt nam Tổ quốc Việt Nam …

a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?

b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ Ô? bao nhiêu chữ I?

c, Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?

d, Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo thứ tự : Xanh, đỏ, tím, vàng. xanh, đỏ, … Hỏi chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu gì?

Giải:

a, Nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 13 chữ cái. Mà 1996 : 13 = 153 (nhóm) dư 7.

Như vậy kể từ chữ cái đầu tiên đến chữ cái thứ 1996 trong dãy người ta đã viết 153 lần nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM và 7 chữ cái tiếp theo là : TỔ QUỐC V. Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ V.

b, Mỗi nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 2 chữ T và cũng có 2 chữ Ô và 1 chữ I. vì vậy, nếu người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó cũng phải có 50 chữ Ô và có 25 chữ I.

c, Bạn đó đã đếm sai, vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵn d, Ta nhận xét : các màu Xanh, đỏ, tím, vàng gồm có 4 màu.

Mà 1995 : 4 = 498 (nhóm) dư 3.

Những chữ cái trong dãy có số thứ tự là số chia cho 4 dư 3 thì được tô màu tím Vậy chữ cái thứ 1995 trong dãy được tô màu tím

Bài toán: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5?

Hướng dẫn giải:

Tách 5 thành tổng của 3 số rồi lập số.

5 = 0+0+5 -> 500;

5=0+1+4 -> 410; 401; 104; 140;

5=0+2+3 -> 230; 203; 302; 320;

5=1+1+3-> 113; 131; 311;

5=1+2+2 -> 122; 212; 221.

Vậy có 15 số.

Bài toán: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó ta được số mới khi lấy số ban đầu cộng số mới =850.

Bài toán này có thể làm theo phương pháp Tổng – Hiệu.

Xem đáp án (click):

Gọi số cần tìm là ab. số mới được tạo ra 7ab.
ta có:
7ab+ ab=850
7ab-ab =700.
7ab>ab
theo phương pháp tổng hiệu ta có
ab= (850-700)/2= 75.
vì bài chỉ yêu cầu tìm số 2 chữ số nên kết luận là 75 luôn.

Bài toán: Một số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn, bằng 1/2 chữ số hàng chục và lớn hơn chữ số hàng nghìn. Tích của 5 chữ số này là 672. Tìm số tự nhiên đó?

Xem đáp án (click):

Giải:

chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn nên chữ số hàng chục gấp chữ số hàng chục nghìn là: 2 x 4 = 8 (lần)
chữ số hàng chục nghìn # 0 và phải nhỏ hơn 2 (Vì nếu =2 hoặc lớn hơn thì chữ số hàng chục có 2 chữ số)
-> chữ số hàng chục nghìn là 1
chữ số hàng trăm là: 1 x 4= 4
chữ số hàng chục là : 4 x 2=8
Tích 2 chữ số còn lại là:
672: (1 x 4 x 8)= 21
Mà 21= 3 x 7
Mặt khác chữ số hàng trăm > chữ số hàng nghìn nên chữ số hàng nghìn là 3.
Do đó chữ số hàng đơn vị là 7.
Số cần tìm: 13487

Đề bài: Cho các số 2, 0, 6, 9, 7. Viết được bao nhiêu số có hai chữ số từ các số đã cho?

Các bạn có giải được bài toán lớp 2 này không? Nếu không giải được thì xem đáp án dưới đây nhé.

Bài giải:

Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị

=> Có 4 x 5 = 20 số có hai chữ số

Bài toán đưa ra: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà ở mỗi số không có chữ số 5? Mời các bạn cùng giải bằng cách comment bên dưới.

Có bao nhiêu bạn giải được, đây chỉ là một bài toán tiểu học thôi nhé.

Bài toán đưa ra: Từ 100 đến 500 có tất cả bao nhiêu chữ số 0?

Có bao nhiêu người làm được bài toán trên, nên nhớ chỉ là bài toán tiểu học thôi nha.