Bài toán: Câu hỏi: Tìm số tự nhiên y để biểu thức A = 218 – ( 2.y -8) có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của A là bao nhiêu ?

Lời giải:

Để a lớn nhất thì trong ngoặc phải bằng 0

2 × y – 8 = 0

2 × y=8

Y=4

Bài toán: Thay dấu sao bằng chữ số thích hợp rồi viết lại phép chia.

Giải bài toán điền vào dấu * trong phép chia

Hướng dẫn giải:

Dựa vào số 74 khi nhân ngược lên kia để tìm số chia.

2 x ** = 74

=> ** = 74:2= 37

Từ đó có phép chia là: 15984:37

Điền số hợp lý khi thực hiện chia bình thường

Bài toán: Cho $ \displaystyle 12\times 15\times 18\times 21\times …\times 43=\overline{{122*80240}}$. Hãy tìm chữ số thích hợp điền vào dấu *.

Xem đáp án (click):

Giải:
12 x 15 x 18 x 21 x … x 43 = 122*80240
12 x 15 x 9 x 2 x 21 x … x 43 = 122*80240
Vì vế trái chia hết cho 9 => 122*80240 chia hết cho 9
=> (1 + 2 + 2 + * + 8 + 0 + 2 + 4 + 0) chia hết cho 9
Hay (19 + *) chia hết cho 9
=> * = 8
Giải thích:
Ta phân tích như sau:
– Tách 18 để làm gì?
Để tạo ra số chia hết cho 9 => Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9
– Tại sao sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9?
Vì sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9 cho ta 1 lựa chọn duy nhất cho *
– Ngoài cách tách 18 = 2 x 9 ta còn cách nào khác?
Ta có thể tách 15 = 3 x 5 và 21 = 3 x 7 sau đó ghép 3 x 3 để tạo ra 9.

Bài toán: Đào có ít hơn 20 quả quýt. Sau khi chia cho em 6 quả đào đem số quýt còn lại chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết hỏi lúc dầu đào có bao nhiêu quả.

Xem đáp án (click):

Gọi số quýt còn lại đào có là ab=10a+b ( a<2)
vì số còn lại chia hết cho 2 nên b ={ 0;2;4;6;8}(1)
vì số còn lại chia hết cho 5 nên b={0;5}(2)
từ 1 và 2 ta có b=0.
như vậy a =1
vậy số quýt còn lại là 10 và số quýt ban đầu là
10+6=16(quả)

Bài toán: Một chiếc can chứa 500g nước biển với tỉ lệ muối là 5%. Một chiếc can khác chứa được 300g nước biển với tỉ lệ muối là 8%. Nếu trộn nước ở 2 can này với nhau thì tỉ lệ muối chiếm bao nhiêu phần trăm?

Xem đáp án (click):

Giải:
Khối lượng muối trong can thứ nhất là:
500 : 100 x 5 = 25 g
Khối lượng muối trong can thứ hai là:
300 : 100 x 8 = 24 g
Tổng khối lượng nước biển trong 2 can là:
500 + 300 = 800 g
Với 800 gam nước biển thì chứa số muối là:
25 + 24 = 49 g
Tỉ lệ muối trong nước biển khi trộn là:
49 : 800 = 0,06125= 6,125%