Toán lớp 2

Dạng toán tìm số lớn nhất điền vào chỗ chấm lớp 2

1098

Bài toán: Tìm số lớn nhất điền vào chỗ chấm

148 < …… < 155

90 > 91 – ……> 85

72 < 77 – ……< 79

65 < 24 + ……< 72

Toán lớp 3

Bài toán tìm 2 số khi biết thương của 2 số là 5 dư 4

1231

Bài toán lớp 3: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 dư 4. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Khi lấy số lớn chia số bé được thương là 5 dư 4 => Số lớn gấp số bé 5 lần và 4 đơn vị
Ta có sơ đồ:
SB: /——/
SL: /——/——/——/——/——/-4-/ }64
6 lần số bé ứng với:
64 – 4 = 60
Số bé là:
60 : 6 = 10
Số lớn là:
10 x 5 + 4 = 54

Tiểu học

Bài toán tìm các chữ số a, b, c hay và khó

857

Bài toán: Tìm các chữ số a, b, c biết: $ \displaystyle \overline{{\operatorname{acc}}}\times 5=\overline{{\operatorname{ccb}}}\times 2$.

Bài toán tìm các chữ số a, b, c hay và khó

Tiểu học

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36

1301

Hôm qua trường Archimedes tổ chức thi tuyển lớp 6 có bài toán sau nhiều bạn không giải được. Mời mọi người giải trí tìm số này:

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36.

Lời giải:

Số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau là 1023456 có tổng các chữ số là 21.

Số cần tìm chia hết cho 4 và 9 nên tổng các chữ số sẽ là 27.

Các số có 7 chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 27 sắp xếp từ bé đến lớn là: 1023489; 1023498; 1023579; 1023597; 1023678; 1023687; 1023768;…

Trong các số trên thì số bé nhất là 1023768.

Tiểu học

Tìm chữ số thích hợp điền vào dấu *

1403

Bài toán: Cho $ \displaystyle 12\times 15\times 18\times 21\times …\times 43=\overline{{122*80240}}$. Hãy tìm chữ số thích hợp điền vào dấu *.

Xem đáp án (click):

Giải:
12 x 15 x 18 x 21 x … x 43 = 122*80240
12 x 15 x 9 x 2 x 21 x … x 43 = 122*80240
Vì vế trái chia hết cho 9 => 122*80240 chia hết cho 9
=> (1 + 2 + 2 + * + 8 + 0 + 2 + 4 + 0) chia hết cho 9
Hay (19 + *) chia hết cho 9
=> * = 8
Giải thích:
Ta phân tích như sau:
– Tách 18 để làm gì?
Để tạo ra số chia hết cho 9 => Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9
– Tại sao sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9?
Vì sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9 cho ta 1 lựa chọn duy nhất cho *
– Ngoài cách tách 18 = 2 x 9 ta còn cách nào khác?
Ta có thể tách 15 = 3 x 5 và 21 = 3 x 7 sau đó ghép 3 x 3 để tạo ra 9.

Tiểu học

Bài toán tìm số có 2 chữ số áp dụng Tổng – Hiệu

874

Bài toán: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó ta được số mới khi lấy số ban đầu cộng số mới =850.

Bài toán này có thể làm theo phương pháp Tổng – Hiệu.

Xem đáp án (click):

Gọi số cần tìm là ab. số mới được tạo ra 7ab.
ta có:
7ab+ ab=850
7ab-ab =700.
7ab>ab
theo phương pháp tổng hiệu ta có
ab= (850-700)/2= 75.
vì bài chỉ yêu cầu tìm số 2 chữ số nên kết luận là 75 luôn.

Tiểu học

Giải bài toán tìm số tự nhiên có 5 chữ số – Toán tiểu học

1254

Bài toán: Một số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn, bằng 1/2 chữ số hàng chục và lớn hơn chữ số hàng nghìn. Tích của 5 chữ số này là 672. Tìm số tự nhiên đó?

Xem đáp án (click):

Giải:

chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn nên chữ số hàng chục gấp chữ số hàng chục nghìn là: 2 x 4 = 8 (lần)
chữ số hàng chục nghìn # 0 và phải nhỏ hơn 2 (Vì nếu =2 hoặc lớn hơn thì chữ số hàng chục có 2 chữ số)
-> chữ số hàng chục nghìn là 1
chữ số hàng trăm là: 1 x 4= 4
chữ số hàng chục là : 4 x 2=8
Tích 2 chữ số còn lại là:
672: (1 x 4 x 8)= 21
Mà 21= 3 x 7
Mặt khác chữ số hàng trăm > chữ số hàng nghìn nên chữ số hàng nghìn là 3.
Do đó chữ số hàng đơn vị là 7.
Số cần tìm: 13487

Toán lớp 6Trung học cơ sở

Bài toán tìm số học sinh khi – Số học 6

1435

Bài toán: Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 10 thì thừa 5 người, khi xếp hàng 8 thì thiếu 3 người, khi xếp hàng 9 dư 6 người. Tìm số học sinh.

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Gọi X là số cần tìm.
X: 10 dư 5 vậy tận cùng là 5
X:9 dư 6 vậy X – 6 chia hết cho 9. Vậy tận cùng của X- 6 là 9 vậy X – 6 có dạng a9 hay ab9 mà a + 9 phải chia hết cho 9 nên a9 là 99 . Vậy X = 99 +6 =105. Thử lại với 105: 8 = 13 dư 1 không thỏa điều kiện thiếu 3 để chia hết cho 8 vậy loại x = 105
Nếu ab9 chia hết cho 9 thì ab9 = 189 hay ab9 = 279 vậy X = 195 hay X = 285 Thử lại X + 3 = 198 hay X= 288 ta thấy chỉ có X = 288 chia hết cho 8. Vậy số học sinh là 285 học sinh.

Toán lớp 2

Bài toán tìm số tiếp theo – Toán tư duy lớp 2

1201

Em hãy tìm số tiếp theo:
a) 1, 3, 5, 7, 9, …..

b) 1, 4, 7, 10, 13, …..

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11

Giải:

Giải thích: Điền vào số 11 vì đây là dãy số cách đều 2 đơn vị, hoặc là dãy số lẻ liên tiếp.

b) 1, 4, 7, 10, 13, 16

Giải thích: Điền vào số 16 vì đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22

Giải thích: Điền vào số 22 vì dãy số tuân theo quy luật số sau bằng số trước cộng các số tăng thêm 1 đơn vị.

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

16 + 6 = 22

Tiểu học

Bài toán tìm số nước còn lại trong bể – Toán tiểu học

1079

Nội dung bài toán:

Nhà Hồng có 1 cái bể hiện đang chứa 1/6 bể nước, Hồng mở vòi cho chảy tiếp vào bể thêm 3/4 bể nữa. Trong ngày nhà Hồng dùng hết 3/5 số nước đó. Hỏi số nước còn lại được mấy phần bể.

Xem đáp án (click):

Giải:
Sau khi mở vòi, nước trong bể chiếm: 1/6 + 3/4 = 11/12 (bể)
Lượng nước chảy ra chiếm: 3/5 x 11/12 = 11/20 (bể)
Lượng nước còn lại sau khi dùng chiếm 11/12 – 11/20 = 11/30 (bể)

Tiểu học

Bài toán tìm 2 số A và B – Toán tiểu học

722

Nội dung bài toán như sau:

Cho 2 số A và B. Nếu ta thêm vào mỗi số 1,5 thì được 2 số mới có tỉ số là 1/3. Còn nếu giảm mỗi số 0,44 ta được 2 số mới có tỉ số là 1/4. Tìm 2 số A và B đã cho.

Xem đáp án (click):

A = 4,32. B = 15,96

Tiểu học

Tìm 3 số có tích là 210, tổng là 18

1300

Nội dung bài toán: Tìm 3 số biết Tích của 3 số đó là 210 và tổng của ba số 18. Tìm số lớn nhất?

Xem đáp án (click):

Ta có:
210 = 2 x 3 x 5 x 7 = 6 x 5 x 7
Mà 6 + 5 + 7 = 18
=> 3 số cần tìm là 5, 6 và 7
Số lớn nhất là 7.

Tiểu học

Bài toán tìm các số liên tiếp biết trung bình cộng của chúng

1647

Bài toán tìm các số biết trung bình cộng của chúng thường được nhắc tới trong chương trình toán tiểu học. Ở bài viết này các em thử làm 2 bài toán dưới đây xem nhé.

Bài 1: Tìm 5 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng 126 ( giải bằng 2 cách)
Bài 2: Tìm 5 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng 151 ( giải bằng 2 cách )

Xem đáp án (click):

Cách 1:
TBC của 5 số chính là số ở giữa 5 số
Vậy số chẵn thứ 3 hay số ơ giữa dãy là 126
Số thứ 2 là
126-2= 124
Số thứ nhất là
124-2= 122
Số thứ 4 là
126+ 2= 128
Số thứ 5 là
128 + 2= 130

Cách 2:
Tổng số chẵn bé nhất và số lớn nhất trong 5 số là
126 x 2= 252
Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất là
2x ( 5-1)= 8
Số chẵn bé nhất của dãy là
(252-8):2= 122
Số thứ 2 là
122 + 2= 124
Số thứ ba là
124 + 2= 126
Số thứ tư là
126+ 2= 128
Số thứ năm là
128 + 2= 300

Cách 3:
Số 1: !…!
Số 2: !…!2!
Số 3: !…!2!2!
Số 4: !…!2!2!2!
Số 5: !…!2!2!2!2!
Tổng 5 số là
126 x 5= 630
Số thứ 1 là
{630-(2 x 10)} : 5= 122
Số thứ 2 là
122+ 2= 124
Số thứ 3 là
124 + 2= 126
Số thứ 4 là
126 + 2= 128
Số thư 5 là
128 + 2= 130

Tiểu học

Bài toán: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số

1299

Nội dung bài toán: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết nếu lấy số đó nhân với tổng các chữ số của nó thì được 1000.

Hướng dẫn giải:

Gọi số cần tìm là abc
Ta có:
abc x (a + b + c) = 1000
abc x (a + b + c) = 500 x 2 = 250 x 4 = 125 x 8 = 200 x 5 = 100 x 10
Mà chỉ có 1 + 2 + 5 = 8 => abc = 125

Vậy số cần tìm là 125.

Tiểu học

Bài toán: Tìm hai số có tổng là 830

792

Tìm hai số có tổng là 830. Biết rằng xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số thứ nhất và xoá chữ số 2 ở bên trái của số thứ hai thì được hai số bằng nhau.

Ai giỏi toán thử giải bài toán trên nào.

Toán lớp 1

Bài toán Tìm số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

1190

Dạng tìm một số

Bài 1 :

a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2

a, Tìm một số, biết số liền trước của số đó là 49-Số đó là…………

b) Tìm một số biết số liền sau của số đó là 98-Số đó là…………….

c) Để số A trừ đi 34 bằng số 32 cộng với 23 thì số A phải là số nào?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Dạng tìm 2 số

Bài 1:

a) Tìm 2 số sao cho cộng 2 số đó lại ta được kết quả là 5 và lấy số lớn trừ đi số bé được kết quả là 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tìm hai số sao cho cộng 2 số đó được kết quả là số lớn nhất có 1 chữ số, và số thứ nhất liền trước số thứ hai……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

a) Tìm các cặp số cộng lại có kết quả bé hơn 4-Các cặp số đó là: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Tiểu học

Bài toán tìm số có 4 chữ số

1068

Các bạn thử giải bài này xem nhé. Tuy là bài toán tiểu học thôi nhưng không dễ chút nào đâu. Bài toán yêu cầu tìm số có 4 chữ số đấy.

Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi trừ đi 1004 thì kết quả nhận được là số có 4 chữ số viết bởi các chữ số như chữ số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại?.

Toán lớp 4

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tích

1294

Các bạn thử giải bài toán lớp 4 này xem có giải được không nhé: Tìm số có hai chữ số biết hiệu các chữ số bằng 3 và tích các chữ số bằng 18.

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tích