Bài toán: Tìm số lớn nhất điền vào chỗ chấm

148 < …… < 155

90 > 91 – ……> 85

72 < 77 – ……< 79

65 < 24 + ……< 72

Bài toán lớp 3: Tổng hai số là 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 dư 4. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Khi lấy số lớn chia số bé được thương là 5 dư 4 => Số lớn gấp số bé 5 lần và 4 đơn vị
Ta có sơ đồ:
SB: /——/
SL: /——/——/——/——/——/-4-/ }64
6 lần số bé ứng với:
64 – 4 = 60
Số bé là:
60 : 6 = 10
Số lớn là:
10 x 5 + 4 = 54

Bài toán: Tìm các chữ số a, b, c biết: $ \displaystyle \overline{{\operatorname{acc}}}\times 5=\overline{{\operatorname{ccb}}}\times 2$.

Bài toán tìm các chữ số a, b, c hay và khó

Hôm qua trường Archimedes tổ chức thi tuyển lớp 6 có bài toán sau nhiều bạn không giải được. Mời mọi người giải trí tìm số này:

Tìm số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau chia hết cho 36.

Lời giải:

Số nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau là 1023456 có tổng các chữ số là 21.

Số cần tìm chia hết cho 4 và 9 nên tổng các chữ số sẽ là 27.

Các số có 7 chữ số khác nhau có tổng các chữ số bằng 27 sắp xếp từ bé đến lớn là: 1023489; 1023498; 1023579; 1023597; 1023678; 1023687; 1023768;…

Trong các số trên thì số bé nhất là 1023768.

Bài toán: Cho $ \displaystyle 12\times 15\times 18\times 21\times …\times 43=\overline{{122*80240}}$. Hãy tìm chữ số thích hợp điền vào dấu *.

Xem đáp án (click):

Giải:
12 x 15 x 18 x 21 x … x 43 = 122*80240
12 x 15 x 9 x 2 x 21 x … x 43 = 122*80240
Vì vế trái chia hết cho 9 => 122*80240 chia hết cho 9
=> (1 + 2 + 2 + * + 8 + 0 + 2 + 4 + 0) chia hết cho 9
Hay (19 + *) chia hết cho 9
=> * = 8
Giải thích:
Ta phân tích như sau:
– Tách 18 để làm gì?
Để tạo ra số chia hết cho 9 => Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9
– Tại sao sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9?
Vì sử dụng dấu hiệu chia hết cho 9 cho ta 1 lựa chọn duy nhất cho *
– Ngoài cách tách 18 = 2 x 9 ta còn cách nào khác?
Ta có thể tách 15 = 3 x 5 và 21 = 3 x 7 sau đó ghép 3 x 3 để tạo ra 9.

Bài toán: Tìm số có hai chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó ta được số mới khi lấy số ban đầu cộng số mới =850.

Bài toán này có thể làm theo phương pháp Tổng – Hiệu.

Xem đáp án (click):

Gọi số cần tìm là ab. số mới được tạo ra 7ab.
ta có:
7ab+ ab=850
7ab-ab =700.
7ab>ab
theo phương pháp tổng hiệu ta có
ab= (850-700)/2= 75.
vì bài chỉ yêu cầu tìm số 2 chữ số nên kết luận là 75 luôn.

Bài toán: Một số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn, bằng 1/2 chữ số hàng chục và lớn hơn chữ số hàng nghìn. Tích của 5 chữ số này là 672. Tìm số tự nhiên đó?

Xem đáp án (click):

Giải:

chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục nghìn nên chữ số hàng chục gấp chữ số hàng chục nghìn là: 2 x 4 = 8 (lần)
chữ số hàng chục nghìn # 0 và phải nhỏ hơn 2 (Vì nếu =2 hoặc lớn hơn thì chữ số hàng chục có 2 chữ số)
-> chữ số hàng chục nghìn là 1
chữ số hàng trăm là: 1 x 4= 4
chữ số hàng chục là : 4 x 2=8
Tích 2 chữ số còn lại là:
672: (1 x 4 x 8)= 21
Mà 21= 3 x 7
Mặt khác chữ số hàng trăm > chữ số hàng nghìn nên chữ số hàng nghìn là 3.
Do đó chữ số hàng đơn vị là 7.
Số cần tìm: 13487

Bài toán: Học sinh của 1 trường khi xếp hàng 10 thì thừa 5 người, khi xếp hàng 8 thì thiếu 3 người, khi xếp hàng 9 dư 6 người. Tìm số học sinh.

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Gọi X là số cần tìm.
X: 10 dư 5 vậy tận cùng là 5
X:9 dư 6 vậy X – 6 chia hết cho 9. Vậy tận cùng của X- 6 là 9 vậy X – 6 có dạng a9 hay ab9 mà a + 9 phải chia hết cho 9 nên a9 là 99 . Vậy X = 99 +6 =105. Thử lại với 105: 8 = 13 dư 1 không thỏa điều kiện thiếu 3 để chia hết cho 8 vậy loại x = 105
Nếu ab9 chia hết cho 9 thì ab9 = 189 hay ab9 = 279 vậy X = 195 hay X = 285 Thử lại X + 3 = 198 hay X= 288 ta thấy chỉ có X = 288 chia hết cho 8. Vậy số học sinh là 285 học sinh.

Em hãy tìm số tiếp theo:
a) 1, 3, 5, 7, 9, …..

b) 1, 4, 7, 10, 13, …..

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11

Giải:

Giải thích: Điền vào số 11 vì đây là dãy số cách đều 2 đơn vị, hoặc là dãy số lẻ liên tiếp.

b) 1, 4, 7, 10, 13, 16

Giải thích: Điền vào số 16 vì đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22

Giải thích: Điền vào số 22 vì dãy số tuân theo quy luật số sau bằng số trước cộng các số tăng thêm 1 đơn vị.

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

16 + 6 = 22

Nội dung bài toán:

Nhà Hồng có 1 cái bể hiện đang chứa 1/6 bể nước, Hồng mở vòi cho chảy tiếp vào bể thêm 3/4 bể nữa. Trong ngày nhà Hồng dùng hết 3/5 số nước đó. Hỏi số nước còn lại được mấy phần bể.

Xem đáp án (click):

Giải:
Sau khi mở vòi, nước trong bể chiếm: 1/6 + 3/4 = 11/12 (bể)
Lượng nước chảy ra chiếm: 3/5 x 11/12 = 11/20 (bể)
Lượng nước còn lại sau khi dùng chiếm 11/12 – 11/20 = 11/30 (bể)

Nội dung bài toán như sau:

Cho 2 số A và B. Nếu ta thêm vào mỗi số 1,5 thì được 2 số mới có tỉ số là 1/3. Còn nếu giảm mỗi số 0,44 ta được 2 số mới có tỉ số là 1/4. Tìm 2 số A và B đã cho.

Xem đáp án (click):

A = 4,32. B = 15,96

Nội dung bài toán: Tìm 3 số biết Tích của 3 số đó là 210 và tổng của ba số 18. Tìm số lớn nhất?

Xem đáp án (click):

Ta có:
210 = 2 x 3 x 5 x 7 = 6 x 5 x 7
Mà 6 + 5 + 7 = 18
=> 3 số cần tìm là 5, 6 và 7
Số lớn nhất là 7.

Bài toán tìm các số biết trung bình cộng của chúng thường được nhắc tới trong chương trình toán tiểu học. Ở bài viết này các em thử làm 2 bài toán dưới đây xem nhé.

Bài 1: Tìm 5 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng 126 ( giải bằng 2 cách)
Bài 2: Tìm 5 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng 151 ( giải bằng 2 cách )

Xem đáp án (click):

Cách 1:
TBC của 5 số chính là số ở giữa 5 số
Vậy số chẵn thứ 3 hay số ơ giữa dãy là 126
Số thứ 2 là
126-2= 124
Số thứ nhất là
124-2= 122
Số thứ 4 là
126+ 2= 128
Số thứ 5 là
128 + 2= 130

Cách 2:
Tổng số chẵn bé nhất và số lớn nhất trong 5 số là
126 x 2= 252
Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất là
2x ( 5-1)= 8
Số chẵn bé nhất của dãy là
(252-8):2= 122
Số thứ 2 là
122 + 2= 124
Số thứ ba là
124 + 2= 126
Số thứ tư là
126+ 2= 128
Số thứ năm là
128 + 2= 300

Cách 3:
Số 1: !…!
Số 2: !…!2!
Số 3: !…!2!2!
Số 4: !…!2!2!2!
Số 5: !…!2!2!2!2!
Tổng 5 số là
126 x 5= 630
Số thứ 1 là
{630-(2 x 10)} : 5= 122
Số thứ 2 là
122+ 2= 124
Số thứ 3 là
124 + 2= 126
Số thứ 4 là
126 + 2= 128
Số thư 5 là
128 + 2= 130

Nội dung bài toán: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết nếu lấy số đó nhân với tổng các chữ số của nó thì được 1000.

Hướng dẫn giải:

Gọi số cần tìm là abc
Ta có:
abc x (a + b + c) = 1000
abc x (a + b + c) = 500 x 2 = 250 x 4 = 125 x 8 = 200 x 5 = 100 x 10
Mà chỉ có 1 + 2 + 5 = 8 => abc = 125

Vậy số cần tìm là 125.

Tìm hai số có tổng là 830. Biết rằng xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số thứ nhất và xoá chữ số 2 ở bên trái của số thứ hai thì được hai số bằng nhau.

Ai giỏi toán thử giải bài toán trên nào.

Dạng tìm một số

Bài 1 :

a) Tìm một số biết rắng số đó cộng với 7 thì cũng bằng 7 trừ đi số đó.————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

b) Tìm một số, biết lấy 5 chục trừ đi số đó cộng với 20 cộng với 30 thì được kết quả là 90…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2

a, Tìm một số, biết số liền trước của số đó là 49-Số đó là…………

b) Tìm một số biết số liền sau của số đó là 98-Số đó là…………….

c) Để số A trừ đi 34 bằng số 32 cộng với 23 thì số A phải là số nào?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Dạng tìm 2 số

Bài 1:

a) Tìm 2 số sao cho cộng 2 số đó lại ta được kết quả là 5 và lấy số lớn trừ đi số bé được kết quả là 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tìm hai số sao cho cộng 2 số đó được kết quả là số lớn nhất có 1 chữ số, và số thứ nhất liền trước số thứ hai……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Cho các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

a) Tìm các cặp số cộng lại có kết quả bé hơn 4-Các cặp số đó là: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Các bạn thử giải bài này xem nhé. Tuy là bài toán tiểu học thôi nhưng không dễ chút nào đâu. Bài toán yêu cầu tìm số có 4 chữ số đấy.

Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi trừ đi 1004 thì kết quả nhận được là số có 4 chữ số viết bởi các chữ số như chữ số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại?.

Các bạn thử giải bài toán lớp 4 này xem có giải được không nhé: Tìm số có hai chữ số biết hiệu các chữ số bằng 3 và tích các chữ số bằng 18.

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tích