Bài toán: Tìm 2 số có tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ 2 thêm 6 đơn vị thì được tích mới bằng 6048.

Giải:

Khi giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ 2 thêm 6 đơn vị thì được tích mới hơn tích ban đầu 1 số bằng 6 lần thừa số thứ nhất .

6 lần thừa số thứ 1 là

6048 – 5292=756

Thừa số thứ 1 là

756:6=126

Thừa số thứ 2 bằng 5292:126=42

Bài toán:

Tổng hai số là 114,6. Nếu gấp số lớn lên 5 lần , số nhỏ lên 3 lần thì được 489.Tìm hai số đó.

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Giả sử cả 2 số gấp lên 3 lần thì tổng mới là
114,6 x 3 = 343,8
Hai lần số lớn là
480 – 343,8 = 145,2
Số lớn là
145,2 : 2 = 72,6
Số bé là
114,6 – 72,6 = 42

Bài toán:

Tìm 2 số biết tổng của chúng là 30 . Nếu gấp 2 lần số thứ nhất rồi cộng với 3 lần số thứ 2 thì tổng là 80 . Tìm 2 số đó.

Xem đáp án (click):

Giải:
Tổng của 2 số là 30 nên khi gấp 2 lần số thứ nhất công với 2 lần số thứ hai thì tổng là 60
Mà khi gấp 2 lần số thứ nhất rồi cộng với 3 lần số thứ hai thì tổng lại là 80 nên hiệu hai tổng chính là số thứ hai
Số thứ hai là: 80-60=20
Số thứ nhất là 30-20+10

Tìm hai số có tổng là 830. Biết rằng xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số thứ nhất và xoá chữ số 2 ở bên trái của số thứ hai thì được hai số bằng nhau.

Ai giỏi toán thử giải bài toán trên nào.

Nội dung bài toán như sau: Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 471. Biết nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần, gấp số thứ hai lên 5 lần thì được 2 số mới có tổng bằng 2003. Tìm 2 số đó.

Hướng dẫn giải:

Vì tổng hai số tự nhiên cần tìm là 471 => 3 lần tổng hai số cần tìm là:
471 x 3 = 1413
Mà tổng của 3 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai là 2003
=> 5 – 3 = 2 lần số thứ hai ứng với:
2003 – 1413 = 590
Số thứ hai là:
590 : 2 = 295
Số thứ nhất là:
471 – 295 = 176