Bài toán: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 471

7

Nội dung bài toán như sau: Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 471. Biết nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần, gấp số thứ hai lên 5 lần thì được 2 số mới có tổng bằng 2003. Tìm 2 số đó.

Hướng dẫn giải:

Vì tổng hai số tự nhiên cần tìm là 471 => 3 lần tổng hai số cần tìm là:
471 x 3 = 1413
Mà tổng của 3 lần số thứ nhất và 5 lần số thứ hai là 2003
=> 5 – 3 = 2 lần số thứ hai ứng với:
2003 – 1413 = 590
Số thứ hai là:
590 : 2 = 295
Số thứ nhất là:
471 – 295 = 176