Nội dung bài toán: Bạn hãy thêm 2 que diêm để được phép tính đúng ở hình dưới đây.

Bài toán thêm que diêm để được phép tính đúng

Các bạn có thể làm được những bài toán di chuyển 2 que diêm để được phép tính đúng dưới đây hay không?

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-1

Vài bài toán di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng-2

Các que diêm được sắp xếp tạo thành phép tính sai. Làm thế nào để biến nó thành đúng mà chỉ di chuyển một que diêm?

Câu đố như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 – 4 = 0 như hình dưới:

Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng

Câu hỏi đặt ra dành cho các bạn ở bài viết này là hãy di chuyển 4 que diêm làm sao để tạo thành 3 hình vuông với hình cho dưới đây.

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

Câu 1: Hãy dùng 5 que dưới đây để tạo thành 5 hình tam giác, lưu ý không được bẻ gãy que nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng

Câu 2: Hãy tạo 4 hình tam giác bằng cách thay đổi vị trí của chỉ một cây bút chì.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-1

Câu 3: Những que diêm dưới đây xếp thành 5 hình vuông. Hãy di chuyển chỉ hai que diêm để tạo thành 7 hình vuông.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-2

Câu 4: Hãy sử dụng 10 que diêm để chia hình sau thành hai phần giống nhau về hình dạng, bằng nhau về kích cỡ.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-3

Câu 5: Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 hình tam giác kích cỡ bằng nhau và không thừa hình tam giác nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-4