Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông

59

Câu hỏi đặt ra dành cho các bạn ở bài viết này là hãy di chuyển 4 que diêm làm sao để tạo thành 3 hình vuông với hình cho dưới đây.

Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông