Bài toán đồng xu dành cho học sinh lớp 1, 2

50

Bài toán đồng xu dành cho học sinh lớp 1-2 trong đề thi Toán quốc tế Kangaroo có thể là thử thách lớn đối với bạn. Cùng làm để thử xem bạn có thông minh hơn các bé không.

Trên bảng có các đồng xu. Chúng ta muốn có hai đồng xu trên mỗi hàng và hai đồng xu trên mỗi cột.

Bài toán đồng xu dành cho học sinh lớp 1, 2

Hỏi cần phải bỏ đi bao nhiêu đồng xu và đó là đồng xu ở vị trí nào?