Bài toán tìm số có 2 chữ số, 3 chữ số – Toán lớp 5

11

Baitoan.com hướng dẫn các em giải bài toán tìm số có 2 chữ số, 3 chữ số thuộc chương trình Toán lớp 5. Cụ thể qua 2 bài toán dưới đây.

Nội dung bài toán:

Bài 1: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên phải và bên trái mỗi bên một chữ số 2 ta đc số mới có 4 chữ số, số này gấp 36 lần số phải tìm.
Bài 2: Tìm số có 3 chữ số biết rằng xoá chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 3 lần.

Hướng dẫn giải:

Bài 1: Gọi số cần tìm là ab. Số mới là 2ab2.
Ta có:
ab × 36= 2ab2
ab ×36 =2002 + ab0
ab ×36= 2002 + ab ×10
ab × 26 = 2002 ( cùng bớt 2 vế đi ab×10)
ab = 2002 : 26 = 77
Vậy số cần tìm là 77.

Bài 2: Gọi số cần tìm là abc, số mới là bc. Ta có:
bc × 3 = abc
bc × 3 = a ×100 + bc
bc × 2 = a × 100 ( cùng bớt 2 vế đi bc)
bc = a × 50 ( cùng chia…)
Ta thấy a < 2 vì nếu a = 2 thì bc = 2 ×50 = 100 vô lý
Mà a> 0 nên a = 1.
Với a = 1 thì bc = 1 ×50 = 50.
Vậy số cần tìm là 150.