Bài toán tiểu học tính diện tích hay

9

Bài toán có nội dung như sau:

Cho 3 hình vuông ABCD, DCHK, CEGH có diện tích bằng nhau và bằng a như hình vẽ dưới. Cho HM = MG. Tính diện tích tam giác ΔILG.
Bài toán tiểu học tính diện tích hay