baitoan

baitoan

Bài toán tính tổng của học sinh lớp 5

Bài toán tính tổng của học sinh lớp 5

Bài toán: Tính tổng $latex \displaystyle E=\frac{2}{{15}}+\frac{3}{{40}}+\frac{{11}}{{152}}+\frac{{13}}{{608}}+\frac{{25}}{{1824}}+\frac{{30}}{{4959}}$ Lời giải: Thử với 2 phân số đầu tiên của tổng E dễ...

Page 1 of 27 1227