Trung học cơ sở

Bài tập cộng trừ đa thức một biến

02/08/2022 16:37 131

Bài 1: Cho hai đa thức: $ f( x )=2x^2-3x+x^3-4+6x-x^3-1;$ $ g( x )=3-2x^3+1-x+2x^3+x^2+3x $ a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến; b) Tìm đa thức h(x) sao cho h(x) = f(x) – g(x). c) Tính h(2); h(-2). Bài 2: Cho hai đa thức: $Q( […]

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

02/08/2022 15:40 119

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi $ x=3$ thì $ y=-6$. a) Viết công thức liên hệ giữa x và y; b) Tính giá trị của y khi $ x=-1;x=2;x=-3;x=6;x=-\dfrac {3}{4};$ c) Tính giá trị của x khi $ y=1;y=-2;y=-6;y=\dfrac {2}{3};y=-\dfrac {5}{6} $ […]

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

02/08/2022 15:35 116

Bài 1: Số viên bi của ba bạn An, Bình, Cường tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Bài 2: Hai lớp 7A, 7B trồng được tất cả 102 cây. Số cây lớp 7B trồng được bằng […]

Một số bài tập về dãy tỉ số bằng nhau

02/08/2022 15:00 125

DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Bài tập lũy thừa của một số hữu tỉ

02/08/2022 13:00 116

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Một số bài tập đơn thức đồng dạng – Đại số 7

02/08/2022 11:00 126

Bài 1: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số và phần biến của các đơn thức sau: a) $ 2xy^{2}.\left( {-\dfrac{5}{2}x^{2}y} \right)$; b) $ \dfrac{2}{3}ax^{2}y^{3}xy^{2}$ ( a là hằng số ); c) $ -\dfrac{2}{{15}}abx^{2}.5ax$ (a, b là hằng số ); d) $ \left( {3+2,7} \right)x^{2}y^{3}z.$ Bài 2: Rút gọn: a) $ x^{4}y-5xy^{3}+2xy^{3}-5x^{4}y;$ b) $ […]

Ví dụ chứng minh BĐT bằng phương pháp hệ số bất định UCT

26/05/2022 09:53 297

Phương pháp hệ số bất định tên tiếng Anh là Undefined Coeffient Technique (viết tắt là UCT) được dùng để chứng minh bất đẳng thức.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8 bằng hằng đẳng thức

26/05/2022 09:48 288

Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong chương trình Toán lớp 8 chúng ta có thể sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học ở lớp 7.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề