Một số bài toán lớp 7 hay

Một số bài toán lớp 7 hay

Baitoan.com gửi tới các em học sinh lớp 7 một số bài toán hay giúp các em rèn luyện kỹ năng môn Toán được tốt. Bài 1. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc  của đa thức. a. 3y(x2– xy) – 7×2(y + xy) b. 4x3yz – 4xy2z2 – (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số. […]

» Xem thêm