Ngoài lề

Các bài toán về cuộc sống, ngoài lề: kinh tế, chính trị, văn hóa, tình hình trong nước, thế giới. Những vấn đề nan giải cần được tháo gỡ.