Bài toán: Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 3 cm. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì được hình chữ nhật mới có chu vi bằng 64cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Giải:

Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu - Toán nâng cao lớp 4

Nếu sau khi tăng chiều dài 4 lần mà bớt đi 3 x 4 = 12 (cm) thì chiều dài sẽ gấp 4 lần chiều rộng, chu vi mới sẽ giảm đi:
12 x 2 = 24 (cm)
Chu vi sau khi giảm đi 24 cm là:
64 – 24 = 40 (cm)
Nửa chu vi mới là:
40 : 2 = 20 (cm)
Tổng số phần bằng nhau:
1 + 4 = 5 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:
20 : 5 x 1 = 4 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:
4 + 3 = 7 (cm)
Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:
7 x 4 = 28 (cm2)
Đáp số: 28 cm2.

Bài toán: Một hình chữ nhật có diện tích 630m2 được chia thành 7 hình chữ nhật nhỏ có diện tích bằng nhau (Hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật lớn.

Giải bài toán tính chu vi hình chữ nhật - Toán nâng cao lớp 5

Giải:

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là: 630 : 7=90 (m2)
Quan sát: 2 lần chiều dài hình chữ nhật nhỏ = 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ
Ta thêm 3 hình và xếp lại thành hình vuông .
Diện tích hình vuông là: 630+90 x 3=900 (m2)
=> 1 cạnh hình vuông gấp 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là 30 vì 30 x 30 = 900 (m2)
=> chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là: 30 : 5=6 (m)
=> chiều dài của hình chữ nhật nhỏ là: 90 : 6=15 (m)
=> chiều rộng của hình chữ nhật lớn là: 15 + 6=21(m)
Chu vi hình chữ nhật lớn là : (21+30) x 2=102(m)

Bài toán: Chiều dài và chiều rộng của 1 cái sân hình chữ nhật nếu được tăng tương ứng lên 20% và 25% thì diện tích của cái sân đó sẽ tăng lên 1009 mét vuông. Tính diện tích ban đầu của cái sân hình chữ nhật đó?.

Xem đáp án (click):

Giải:
Chiều dài lúc sau ứng với:
100% + 20% = 120% chiều dài ban đầu
Chiều rộng lúc sau ứng với:
100% + 25% = 125% chiều rộng ban đầu
Diện tích lúc sau ứng với:
120% x 125% = 150% diện tích ban đầu
1009 m2 ứng với:
150% – 100% = 50% diện tích ban đầu
Diện tích ban đầu là:
1009 : 50 x 100 = 2018 m2

Bài toán lớp 4:

Một hình chữ nhật có chu vi 180 cm, chiều dài hơn chiều rộng 22 cm.
– Tính chiều dài, chiều rộng?
– Tính diện tích.

Gợi ý giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 180 : 2 = 90 cm

Chiều dài hình chữ nhật: (90+22):2=56 cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 90-56=34 cm

Diện tích hình chữ nhật: 56×34= 1904 cm2

* Chú ý: Để giải dạng toán này các em cần làm các bước sau:

– Bước 1: Tính nửa chu vi (nếu bài cho chu vi), bài cho chiều dài hơn chiều rộng (hoặc chiều rộng kém chiều dài)

– Bước 2: Chiều dài = (nửa chu vi + hiệu) : 2

→ Tính được chiều rộng

– Bước 3: Diện tích = dài x rộng

Bài toán: Nửa chu của một hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài 2 cạnh của nó. Biết diện tích của hình chữ nhật là 486 cm2. Tìm chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải:

Gợi ý giải:

Xem hiệu hai cạnh là 1 phần thì nửa chu vi là 5 phần
Chiều dài là ( 5 + 1 ) : 2 = 3 phần
Chiều rộng 3 – 1 = 2 phần
Chia Diện tích hcn theo số phần sẽ gồm 2 x 3 = 6 ô vuông nhỏ
Diện tích mỗi ô vuông 486 : 6 = 81 cm2
Vì 81 = 9 × 9 nên cạnh mỗi ô vuông là 9 cm
Chu vi hcn
5 x 9 x 2 = 90 cm

(Trích Toán tuổi thơ TP Hải Phòng năm 2018).

Nội dung bài toán như sau: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m.

Tính chu vi hình vuông đó.

Lời giải:

Diện tích hình vuông là
25 x 4= 100 (cm2)
Vì 10 x 10= 100
Nên cạnh hình vuông là 10
Chu vi hình vuông là 10 x 4= 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Bạn có thể cắt một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 4cm thành bốn mảnh và ghép bốn mảnh này (không chồng lên nhau) để có một hình vuông được không?