Bài toán: Một hình chữ nhật có diện tích 630m2 được chia thành 7 hình chữ nhật nhỏ có diện tích bằng nhau (Hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật lớn.

Giải bài toán tính chu vi hình chữ nhật - Toán nâng cao lớp 5

Giải:

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là: 630 : 7=90 (m2)
Quan sát: 2 lần chiều dài hình chữ nhật nhỏ = 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ
Ta thêm 3 hình và xếp lại thành hình vuông .
Diện tích hình vuông là: 630+90 x 3=900 (m2)
=> 1 cạnh hình vuông gấp 5 lần chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là 30 vì 30 x 30 = 900 (m2)
=> chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ là: 30 : 5=6 (m)
=> chiều dài của hình chữ nhật nhỏ là: 90 : 6=15 (m)
=> chiều rộng của hình chữ nhật lớn là: 15 + 6=21(m)
Chu vi hình chữ nhật lớn là : (21+30) x 2=102(m)

Hình vẽ bên gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật ABEG. Biết: BC=20cm, BE=18cm, AH=27cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD.

Giải bài toán tính chu vi hình bình hành ABCD

Xem đáp án (click):

Diện tích hình bình hành ABCD là:
20 x 27 = 540 cm2
Độ dài đáy CD là:
540 : 18 = 30 cm
Chu vi hình bình hành ABCD là:
(30 + 20) x 2 = 100 cm

Bài toán lớp 4:

Một hình chữ nhật có chu vi 180 cm, chiều dài hơn chiều rộng 22 cm.
– Tính chiều dài, chiều rộng?
– Tính diện tích.

Gợi ý giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 180 : 2 = 90 cm

Chiều dài hình chữ nhật: (90+22):2=56 cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 90-56=34 cm

Diện tích hình chữ nhật: 56×34= 1904 cm2

* Chú ý: Để giải dạng toán này các em cần làm các bước sau:

– Bước 1: Tính nửa chu vi (nếu bài cho chu vi), bài cho chiều dài hơn chiều rộng (hoặc chiều rộng kém chiều dài)

– Bước 2: Chiều dài = (nửa chu vi + hiệu) : 2

→ Tính được chiều rộng

– Bước 3: Diện tích = dài x rộng

Đề bài: Tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A nằm giữa B và C. Biết tổng bình phương chu vi hai tam giác con bằng bình phương chu vi của tam giác ABC. Hỏi góc A bằng bao nhiêu?

Bài toán tìm góc của tam giác biết tổng bình phương chu vi

Bài toán: Nửa chu của một hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài 2 cạnh của nó. Biết diện tích của hình chữ nhật là 486 cm2. Tìm chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải:

Gợi ý giải:

Xem hiệu hai cạnh là 1 phần thì nửa chu vi là 5 phần
Chiều dài là ( 5 + 1 ) : 2 = 3 phần
Chiều rộng 3 – 1 = 2 phần
Chia Diện tích hcn theo số phần sẽ gồm 2 x 3 = 6 ô vuông nhỏ
Diện tích mỗi ô vuông 486 : 6 = 81 cm2
Vì 81 = 9 × 9 nên cạnh mỗi ô vuông là 9 cm
Chu vi hcn
5 x 9 x 2 = 90 cm

(Trích Toán tuổi thơ TP Hải Phòng năm 2018).

Nội dung bài toán như sau: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m.

Tính chu vi hình vuông đó.

Lời giải:

Diện tích hình vuông là
25 x 4= 100 (cm2)
Vì 10 x 10= 100
Nên cạnh hình vuông là 10
Chu vi hình vuông là 10 x 4= 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

Nội dung Bài toán là: tính chu vi của hình cho bên dưới. Bài toán thuộc chương trình lớp 4. Bao nhiêu người làm được nào?

Bài toán tính chu vi - Toán lớp 4