Bài toán tính chu vi – Toán lớp 4

6

Nội dung Bài toán là: tính chu vi của hình cho bên dưới. Bài toán thuộc chương trình lớp 4. Bao nhiêu người làm được nào?

Bài toán tính chu vi - Toán lớp 4