Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán hình thi vào cấp 2 Amsterdam năm 2020

Bài toán: ABCD là hình chữ nhật. Biết \displaystyle {{S}_{{BMC}}}=\frac{9}{{16}}{{S}_{{IMD}}}=36\,c{{m}^{2}}. Tính \displaystyle {{S}_{{AIB}}}.

Giải:

\displaystyle {{S}_{{AMB}}}={{S}_{{BDC}}} (cùng bằng \displaystyle \frac{1}{2}{{S}_{{ABCD}}})

Mà 2 tam giác AMB và tam giác BDC chung phần BIM

nên phần còn lại là \displaystyle {{S}_{{AIB}}}={{S}_{{IMD}}}+{{S}_{{BMC}}}

\displaystyle {{S}_{{IMD}}}=36:\frac{9}{{16}}=64\,c{{m}^{2}}

\displaystyle {{S}_{{AIB}}}=36+64=100\,c{{m}^{2}}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán