Ai cao nhất trong các chú lùn?

37

Bạn đi vào 1 căn nhà của các chú lùn. Chiều cao của các chú như sau:

115cm, 112cm, 1m 07, 1200mm, 97cm, 990mm.

Hỏi ai cao nhất trong nhà?