Phải đổ nước như nào?

37

Câu hỏi như sau:

Có 3 cái thùng:Có 3 cái thùng:
– Cái thứ 1 đựng 16 lít nước
– Cái thứ 2 có dung tích 11 lít (không chứa nước)
– Cái thứ 3 có dung tích 6 lít cũng không chứa nước
Hỏi bạn phải đổ như thế nào để thùng thứ 1 và thứ 2 có số lít nước bằng nhau? (Đều bằng 8 lít)

Phải đổ nước như nào?