Đố vui vài phép tính

37

Đố vui vừa học vừa chơi

Làm theo 2 cách xin mời bạn ghi

Thuộc làu quy tắc khó chi

Trình bày rõ đẹp cùng thi đua tài

Thử xem ai giỏi hơn ai

A/ ( 15 + 20) : 5 = ?

B/ ( 20 + 16) : 4 = ?

C/ ( 21 + 14) : 7 = ?

D/ ( 81 + 18 ) : 9 = ?