Tiếp theo trình tự sẽ là hình nào?

39

Các bạn ơi hình tiếp theo trình tự là hình nào ấy nhỉ?

A, B, C, D hay E ?

Tiếp theo trình tự sẽ là hình nào?