Bài toán điền vào dấu hỏi chấm xem ai tinh mắt

16

Nội dung bài toán: Dựa vào hình vẽ dưới đây, với các dữ liệu cho trước, các bạn hãy điền vào dấu hỏi chấm đáp án chính xác nhất.

Bài toán điền vào dấu hỏi chấm xem ai tinh mắt

Chú ý: cần phải tinh mắt mới trả lời đúng được bài toán này.