Bài toán IQ với các chữ cái

58

Dưới đây là 4 bài toán với các chữ cái. Nội dung của các bài toán là điền chữ cái vào dấu hỏi chấm sao cho phù hợp với quy luật.

Bài toán 1:

Bài toán IQ với các chữ cái

Bài toán 2:

Bài toán IQ với các chữ cái-1

Bài toán 3:

Bài toán IQ với các chữ cái-2

Bài toán 4:

Bài toán IQ với các chữ cái-3