Tìm người thông minh điền vào các ô trống

52

Với các chữ số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 các bạn hãy điền vào ô trống các số thích hợp. Chú ý bài toán này có thể có nhiều đáp án.

Tìm người thông minh điền vào các ô trống