Bài toán: Hũ nào có vàng?

38

Có 1 cái thùng, bên trong có 3 hũ dùng đựng vàng và 1 tờ giấy có nội dung như sau: “Trong 3 hũ này chỉ có 1 hũ có vàng còn hai hũ kia không có. Ba dòng chữ trên 3 hũ chỉ có 1 câu là đúng”.

Trên các hũ có ghi như sau:

Hũ vàng thứ 1 có đề chữ bên ngoài là: hũ thứ 2 có vàng.

Hũ vàng thứ 2 có đề chữ bên ngoài là: hũ thứ 1 có vàng, hũ thứ 3 không có vàng.

Hũ vàng thứ 3 có đề chữ bên ngoài là: vàng không có trong hũ thứ 1 và thứ 2. Vậy hũ nào có vàng?.