Toán lớp 1: hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

70

Cho hình vẽ dưới đây, các bạn thử đếm xem ở trong đó có bao nhiêu đoạn thẳng và tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng bằng bao nhiêu?

Hình vẽ đó đây:

Toán lớp 1: hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?