4 bài toán điền vào chỗ trống lớp 1

24

4 bài toán điền vào chỗ trống mà Baitoan.com đưa ra dưới đây dành cho học sinh lớp 1. Đây là các bài toán cơ bản nhất dành cho các em.

Bài 1: Số?

……+ 26 = 46                        98 – ….. = 38                       6 + …. = 17

78 – …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 – …. = 70                          76 – … = 0                            54 – …. = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

34 + 30 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 – 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 4: <   >   =

40 + 5 …… 49 – 7

………………………………………………

79 – 28 …… 65 – 14

……………………………………………..

34 + 25 ….. 43 + 15

………………………………………………..

79 – 24 ….. 97 – 42

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here