Bài toán Viết số – Bồi dưỡng HSG lớp 1

55

Dưới đây là 2 bài toán viết số dành cho những học sinh lớp 1 bồi dưỡng HSG.

Bài 1:

a,Viết các số có hai chữ số mà chữ số chục là số liền sau số đơn vị

Các số đó là: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
b)Viết các số có hai chữ số có số chục trừ số đơn vị bằng 2

– Các số đó là……………………………………………………………………….

Bài 2: Viết số gồm

25 đơn vị: ……. 10 đơn vị và 3 chục: ………………

4 chục và 17 đơn vị: …… 9 chục : ……………….