Tại sao con ngựa vẫn ăn được cỏ

39

Một sợi dây 3m cột con ngựa cách đống cỏ 8m nhưng con ngựa vẫn ăn cỏ ở đó được như thường, không có ai giúp. Hỏi tại sao?

Tại sao con ngựa vẫn ăn được cỏ