Làm thể nào để 12345678 = 2?

13

Bằng cách sử dụng các phép cộng, trừ, nhân, chia, bạn biến các dãy số theo thứ tự tăng dần thành phép tính có kết quả bằng 2.

Cho dãy phép tính sau:

1 2 3 4 = 2

1 2 3 4 5 = 2

1 2 3 4 5 6 = 2

1 2 3 4 5 6 7 = 2

1 2 3 4 5 6 7 8 = 2

Làm thể nào để 12345678 = 2?

Bạn cần đặt các dấu +, -, x, /, () (đóng mở ngoặc) giữa các số sao cho kết quả phép tính bằng 2. Lưu ý, bạn được phép nhóm các số lại thành một số.

Bạn có thể hoàn thành bao nhiêu thử thách trong số 5 thử thách trên?