Bài toán yêu cầu vận dụng cách tính xác suất

32

Độc giả Minh Quy chia sẻ bài toán yêu cầu vận dụng cách tính xác suất để tìm ra câu trả lời.

Đề bài như sau:

Một công ty có 30 người. Trong đó, 20 người biết tiếng Anh, 15 người biết tiếng Pháp, 12 người biết vi tính.

10 người biết tiếng Anh và vi tính. 6 người biết tiếng Anh và tiếng Pháp. 5 người biết tiếng Pháp và vi tính. 2 người biết cả 3 loại.

Chọn ngẫu nhiên một người của công ty đó, tính xác suất để người được chọn:

– Biết ít nhất một thứ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc vi tính).

– Chỉ biết một loại.

– Biết hai loại kỹ năng trên.

– Chỉ biết tiếng Anh.