Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông

45

Bài toán này đưa ra câu hỏi làm thế nào để cắt hình dưới đây thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông với điều kiện không bỏ đi ô nào cả.

Bài toán cắt hình thành 3 miếng để ghép lại thành một hình vuông