Chọn một trong 6 hình vẽ để điền vào dấu chấm hỏi

44

Từ 6 hình vẽ được đánh số phía dưới, hãy chọn một hình thích hợp điền vào dấu chấm hỏi sao cho tuân theo một quy luật đúng nhất.

Chọn một trong 6 hình vẽ để điền vào dấu chấm hỏi