Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

46

Một người hỏi ông lão đang câu cá là câu được mấy con rồi? ông lão trả lời: “sáu con không đầu, chín con không đuôi, tám con bị đứt ngang thân”. Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

Hỏi ông lão câu được mấy con cá?