Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hỏi số dầu ở thùng X ban đầu là bao nhiêu?

Hai thùng X và Y chứa lượng dầu khác nhau. Lần thứ nhất, người ta đổ một ít dầu ở thùng X sang thùng Y để số dầu trong Y gấp đôi ban đầu. Lần thứ hai, người ta đổ lại dầu từ thùng Y sang thùng X để số dầu trong X được gấp đôi. Sau hai lần đổ, số dầu trong hai thùng bằng nhau và bằng 18 lít.

Hỏi số dầu ở thùng X ban đầu là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán