Hỏi số dầu ở thùng X ban đầu là bao nhiêu?

44

Hai thùng X và Y chứa lượng dầu khác nhau. Lần thứ nhất, người ta đổ một ít dầu ở thùng X sang thùng Y để số dầu trong Y gấp đôi ban đầu. Lần thứ hai, người ta đổ lại dầu từ thùng Y sang thùng X để số dầu trong X được gấp đôi. Sau hai lần đổ, số dầu trong hai thùng bằng nhau và bằng 18 lít.

Hỏi số dầu ở thùng X ban đầu là bao nhiêu?