Câu đố mẹo chuột và mèo ai chạy nhanh hơn

35

Có 1 con chuột đến nhà 1 con mèo thách đố chạy đua xem ai nhanh hơn ai, biết rằng con chuột chạy nhanh hơn con mèo gấp 2 lần nhưng mèo lại dai sức hơn chuột gấp 3 lần.

Bây giờ các bạn hãy đoán xem con nào chạy nhanh hơn con nào?