Thử thách với bài toán 2 đáp án

50

Bài toán không khó nhưng ước tính cứ 1.000 người thì chỉ có 1 người thực hiện được yêu cầu của đề bài. Đề bài có 2 đáp án.

Đề bài là điền số còn thiếu vào ô trống, tuy nhiên những người ra đề còn yêu cầu người giải phải tìm ra đáp án thứ 2 (khác đáp án thứ nhất) nhưng vẫn hợp lý.

Và chỉ có 1/1000 người tìm ra đáp án hợp lý thứ hai này.

Thử thách với bài toán 2 đáp án