Chọn hình thích hợp lắp vào ô trống

31

Câu hỏi: Chọn lấy một trong năm hình thích hợp nhất lắp vào ô trống:

Chọn hình thích hợp lắp vào ô trống

Đáp án là gì nhỉ?