Hình nào hợp lý nhất trong 5 hình

39

Các bạn chọn hình nào trong 5 hình dưới đây? Đâu là hình phù hợp để điền vào dấu hỏi chấm nhỉ?

Hình nào hợp lý nhất trong 5 hình