Làm thế nào để có thể đếm đàn chó nhanh nhất?

33

Đố các bạn làm thế nào để có thể đếm đàn chó nhanh nhất? (đàn chó có khoảng 10 con).