Đi con mã sao cho hết lượt các ô vuông

37

Đố các bạn đi con mã sao cho sao cho hết lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi một lượt.

Đề bài:

Cho hình vuông 5 x 5 và con mã đặt ở góc như hình vẽ.

Đi con mã sao cho hết lượt các ô vuông

Bạn hãy đi con mã (như nước đi của con mã trong cờ vua) sao cho hết lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi một lượt.