Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng

15

Các que diêm được sắp xếp tạo thành phép tính sai. Làm thế nào để biến nó thành đúng mà chỉ di chuyển một que diêm?

Câu đố như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính 8 + 3 – 4 = 0 như hình dưới:

Bài toán di chuyển một que diêm để phép tính thành đúng