Hãy loại một hình hộp không thuộc “đồng đội”

29

Các bạn hãy chọn một hình trong số 4 hình dưới đây mà không giống với các hình còn lại.

Hãy loại một hình hộp không thuộc "đồng đội"