Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu

36

Trong các đáp án A, B, C, D thì hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu vậy các bạn nhỉ?

Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu