Bài toán điền số thỏa mãn điều kiện tổng bằng 15

37

Bạn hãy điền từ 1 đến 9 (mỗi số 1 lần) sao cho tổng các số trong đường dọc, đường ngang và đường chéo bằng 15.

Bài toán điền số thỏa mãn điều kiện tổng bằng 15