Tìm số tự nhiên có tổng là 1.111.110

35

Tìm hai số tự nhiên có tổng là 1.111.110; biết số lớn có chữ số hàng trăm và hàng nghìn toàn là 8; số bé có chữ số hàng trăm và hàng nghìn là 2. Nếu thay số 8 và số 2 ở số lớn và số bé là 0, thì ta được hai số mới, trong đó có một số gấp 9 lần số kia. Tìm hai số ban đầu.