Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tìm số tự nhiên X sao cho tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến X bằng 999

Bài toán: Có thể tìm được số tự nhiên x sao cho tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến x bằng 999 được hay ko? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Ta có tổng:
1 + 2 + 3 + 4 + … + x = 999
(x + 1) * x : 2 = 999
(x + 1) * x = 999 * 2
(x + 1) * x = 1998
Vì x và x + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp. Mà tích hai số tự nhiên liên tiếp không có tận cùng là 8 => Không tìm được số tự nhiên x thỏa mãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán